اصلاح ماده‌ای که دست مردان را در ممانعت از اشتغال زنان باز می‌گذارد

کمیسیون زنان مجلس طرحی برای اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی پیشنهاد داده که به موجب آن، شوهر فقط با حکم دادگاه بتواند مانع کار زنش در بیرون از خانه شود.