مافیای سوداگری از میدکو تا بانک پاسارگاد

س. اقبال − نمای نزدیک: بانک پاسارگاد، خصلت «خصولتی” آن، یعنی حالت دو زیستی خصوصی−دولتی آن، و فعالیت‌های بانک در بنگاه‌داری با تمرکز بر شرکت میدکو