شورای عالی امنیت ملی: برای پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» تصمیمی گرفته نشده

سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و غربی در ایران در گروی پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» است. شورای عالی امنیت ملی اما می‌گوید چنین موضوعی مطرح نیست.