حرکت بر مدار همیشگی – خامنه‌ای خط مشی نظام را در دوره بحران‌زدگی برجام تعیین کرد

خامنه‌ای در دیدار با جمعی از مقامات: پیروزیم، «به شرط ادای وظایف مسئولان». او از مسئولیت خود حرفی نزد.