تجربه‌های لغو اعدام؛ کشورهای مختلف برای کنار گذاشتن مجازات مرگ چه کرده‌اند؟

معین خزائلی- لغو مجازات اعدام در جوامعی که این مجازات را به شکلی گسترده و برای مدتی طولانی اِعمال کرده و آن را تبدیل به عرفی جدا نشدنی از نظام کیفری خود کرده‌اند، اقدامی دشوار بوده و ترس از خلاء کیفری حاصل از لغو این مجازات، در عمل سبب مقاومت نظام‌های قضایی کشورها برای حذف این مجازات غیر‌انسانی شده است.
اما کشورهای لغو کننده مجازات مرگ چگونه توانسته‌اند به این مهم دست یابند و این قانون کیفری ضد انسانی را از جوامع خود بزدایند؟