معمای بازداشت‌های اخیر و تاریخچه فعالیت محیط زیستی در ایران

در این مصاحبه از منصوره شجاعی، کنشگر مدنی درباره معمایی امنیتی پرسیده‌ایم که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده: راز بازداشت فعالان محیط زیست.