محمود دولت‌آبادی: در ضیافت افطار رئیس جمهور شرکت می‌کنم

ضیافت افطار قاعدتاً بی‌نماز و روزه خالی از ریا نیست. نویسنده جای خالی سلوچ می‌گوید به رأی خود احترام می‌گذارد و با هنرمندان معترض همراه نیست.