افغانستان: رونق نشر کتاب با وجود نرخ بالای بی‌سوادی

کتاب به یکی از ابزارهای «بقای احساسی» برای بخشی از جمعیت افغانستان بدل شده. صنعت نشر مستقل از کمک خارجی رو به گسترش است، اما قوانین کپی‌رایت رعایت نمی‌شوند.