فراخوان به اعتصاب عمومی در اردن در اعتراض به افزایش قیمت‌ها

رسانه‌های سعودی می‌گویند پادشاه در طول روز نخست‌وزیر را برکنار می‌کند. سندیکاها از دولت خواسته‌اند به سیاست‌های بانک جهانی تن ندهد. مردم تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند.