افغانستان خواهان پیگیری تجاوز به دختربچه افغان در ایران شد

صلاح‌الدین ربانی سفارت افغانستان در تهران را مأمور پیگیری تجاوز به بهار پنج ساله در خمینی‌شهر کرد. یادداشتی به وزارت خارجه ایران تقدیم شد. پرونده در اختیار سازمان ملل هم قرار گرفته.