طرح ساماندهی کولبران: کولبری ممنوع می‌شود

دولت جمهوری اسلامی به آن گروه از کولبران که با مجوز نهادهای دولتی کولبری می‌کنند تخفیف سود بازرگانی می‌دهد. همزمان نهادهای دولتی را به تدوین یک برنامه برای جلوگیری از کولبری مکلف کرده است.