کارونِ ناخوش

کاهش بارندگی و خشکسالی، حیات رود کارون را در معرض خطر قرار داده است. افت سطح آب، جزیره‌های کوچک را در دل کارون پدید آورده است.  کاهش عرض رودخانه موجب ساخت و ساز در حریم رودخانه شده است. ورود فاضلاب شهری و پسآب کارخانجات کارون را به شدت آلوده کرده است. زیست آبزیان و پرندگان نیز در معرض خطر قرار دارد. وضعیت رود کارون به ویژه در منطقه اهواز را می‌توان فاجعه‌‌آمیز توصیف نمود.