در دفاع از ساحتِ امرِ مبتذل

محمود صباحی- اعتبار ‌بخشیدن به یکی از اعضای بدن (مثل سر یا آلت‌تناسلی) و سروراندنِ آن بر دیگر اعضای بدن و تحقیر و حذف و نادیده‌انگاشتن آن‌ها، همان کاری است که نظام‌های سرکوب‌گر با جامعه و در نهایت با بدن انجام می‌دهند و زندگی انسان را در مقام کنشی تنانه برهم می‌زنند و به زندگی معنوی و زندگی مادی، به روح و جسم، به اندرونی و بیرونی تقسیم می‌کنند.