تظاهرات اعتراضی در اردن ادامه دارد

در حالی‌که پادشاه اردن برای بازگشت آرامش به کشور نخست‌وزیر را تغییر داد صدها نفر بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی به خیابان‌ها آمدند و برخی از سندیکاها دست به اعتصاب زدند.