کابینه پدرو سانچز، نخستوزیر جدید و سوسیالیست اسپانیا فعالیت خود را با تأیید فیلیپه ششم، پادشاه این کشور، آغاز کرد. دولت جدید اسپانیا به‌لحاظ شمار بالای وزیران زن، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. ۱۱ وزیر از ۱۷ وزیر کابینه زن هستند. سانچز گفته است که «برابری» اولویت دولت اوست. در کابینه جدید زنان وزارت‌خانه‌های مهم اقتصاد، دارایی، صنعت، دفاع، دادگستری، بهداشت و آموزش و پرورش را در اختیار دارند. پارلمان اسپانیا، هفته گذشته به ماریانو راخوی نخست‌وزیر پیشین رأی عدم اعتماد داد و او را پس از شش سال از قدرت برکنار و پدرو سانچز از حزب سوسیالیست را جایگزین او کرد. راخوی به این دلیل برکنار شد که ۲۹ تن از اعضای پیشین حزب او، «حزب مردم»، به اتهام فساد مالی در دادگاه مجرم شناخته شدند. آن‌ها اسناد را جعل می‌کردند و از منابع مالی شهرداری‌ها سود می‌بردند.