قصد یک کارگر پیمانی شهرداری اهواز برای خودکشی

یک کارگر پیمانی شهرداری اهواز قصد داشت به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از عدم پرداخت دستمزدش خودکشی کند، اما حاضران او را منصرف کردند.