“فیک نیوز” دقیقاً چیست؟ و چگونه آن را شناسایی کنیم؟

در این باره که فیک نیوز (دروغ‌پراکنی) چیست و در موردِ آن چه باید کرد هیچ توافقی وجود ندارد. برخی از آنچه در این زمینه نیاز دارید بدانید در این نوشته آمده است.