کاهش فعالیت‌های بزرگترین شرکت کشتیرانی آلمان و شرکت نفتی نارایا انرژی هند در ایران

شرکت کشتیرانی هاپاگ – لوید یکی از دو خدمات فیدری خود در ایران را متوقف کرد و شرکت نفتی هند نیز از ماه جاری خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد.