گروگان‌گیری که خواهان ملاقات با سفیر ایران در فرانسه شده بود، دستگیر شد. دو گروگان او آزاد شدند. هنوز انگیزه گروگان‌گیر که گفته شده اصلیت ایرانی دارد، روشن نیست. اما مقامات فرانسه گروگان‌گیری امروز در شمال پاریس را به عنوان اقدام تروریستی سیاسی قلمداد نکرده‌اند.