اطلاعیه رمضان حاجی مشهدی: با کمال افتخار وکیل خانم نسرین ستوده خواهم بود

رمضان حاجی مشهدی، وکیل دادگستری: من برای نسرین ستوده جرم و تخلفی قایل نیستم. گناه او دفاع از مردم تحت تعقیب و ستم دیده بود، هر گز به مردمش پشت نکرد.