شیوع ناامیدی در ایران: «اپیدمی خودکشی» در راه است

بیکاری، فقر، تبعیض و نابرابری و تضاد طبقاتی سیمای جامعه امروز ایران است، جامعه‌ای که تنها یک‌سوم آن به آینده خوشبین است و امیدوار. در این شرایط نرخ خودکشی نیز افزایش یافته است.