صدای سوم در برابر ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ

شهاب برهان- این مطلب نقدی است بر «فراخوان عمومی» ۲۲۰ سوسیالیست و چپ. شما با کدام برنامه و ساز و کار عملی ی اتحاد، یک استراتژی روشن پیش پای ما گذاشته اید تا امیدی به یک آلترناتیو رهائی بخش در چنبره ی ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع فاشسیم اسلامی داشته باشیم؟