بازار بزرگ تهران اعتصاب کرد

بازاریان در بازار بزرگ تهران با سر دادن شعارهایی از سایر بازاریان می‌خواهند به اعتصاب‌کنندگان بپیوندند. بانک مرکزی ایران از تشکیل «بازار ثانویه ارز» خبر داد.