#اعتراضات: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی چه می‌خواهند؟

در کانون اعتراضات دانشجویی موضوع بریدن احکام سنگین برای دانشجویان دستگیر شده قرار دارد. یک فعال دانشجویی حاضر در صحنه در گفت‌وگو با زمانه روند اعتراضات را توضیح می‌دهد.