سری بزنیم به بازار، برای آشنایی با کانون خبر در این روزها

س. اقبال – این نوشته مقدمه‌ای ساده و توصیفی بر شناخت بازار است که پدیده‌ای تو در تو و پر از سوق و راسته است.