‏‏احمد منتظری، سعید منتظری، حسین کروبی، مصطفی تاج زاده، عمادالدین باقی، فاطمه کروبی، فاطمه کمالی احمدسرایی، زهرا ربانی املشی، فخرالسادات محتشمی پور، همراه با مهدی کروبی خواهان پایان دادن اعتصاب دروایش زندانی و رسیدگی به دادخواهی آنان به ویژه زنان زندانی شده‌اند. همچنین جمعی از درویشان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن شهرهای مختلف ایران و جهان هم در پیامی برای درویشان زندانی از آنها خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند. زنان درویش محبوس در زندان قرچک به همراه ده تن از درویشان در زندان تهران بزرگ در اعتراض به نقض گسترده حقوق دراویش دست به اعتصاب غذا زده‌اند که وضع جسمی تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است،