ورشکستگی منابع آبی در ایران ــ آغاز وضعیت بازگشت‌ناپذیر

نتایج یک پژوهش در رایس آمریکا نشان می‌دهد ورشکستگی منابع آبی ایران بیش از هر چیز به سبب آرمان رهبران آن برای رسیدن به خودکفایی در تامین مواد غذایی بود.