ولی ‌الله سیف می‌گوید بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. رئیس بانک مرکزی افزود بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییردهند برخورد می‌کند. نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریور سال گذشته به تدریج کاهش یافت. بر اساس تصمیم بانک مرکزی سود سپرده یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت ۱۰ درصد شد. نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد نیز بر اساس اعلام بانکی مرکزی همچنان معتبر اعلام شد اما با سود قبلی قابل تمدید نیست. همچنین اگر سپرده‌گذار قبل از پایان قرارداد پول را برداشت کند سود محاسبه شده همانند نرخ سود کوتاه‌مدت خواهد بود.