۲۷۰۰۰۰ تن در جنوب سوریه آواره شدند ـ دمشق: پناهجویان می‌توانند بازگردند

دمشق اکنون بر ۶۱ درصد سوریه مسلط است. اما اوایل سال گذشته میلادی تنها ۱۷ درصد کشور را در کنترل داشت. اسد این پیشروی را مدیون حمایت دو متحد اصلی است: روسیه و ایران.