آلومرول – گزارش از حال و روز کارگران کارخانه‌ای در اراک

بامداد آرمان − از میان کارخانه‌های اراک آلومرول به ظاهر وضع بهتری دارد، و شاید این شبهه به وجود بیاید که کارگران اوضاع خوبی دارند، اما با یک نگاه کلی به وضع کارگران خواهید دید که فقط در مقایسه با آذرآب و هپکو که شرایط بسیار آشفته‌ای دارند بهتر است.