تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دستور خامنه‌ای

خامنه‌ای گفته اگر نیاز باشد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را «شخصاً»‌ تأیید می‌کند. آیا این به معنای محدودیت بیشتر دولت برای تصمیمات اقتصادی است؟