علی خامنه‌ای،‌ رهبر ایران در پاسخ به یک استفتاء حکم داده است که تشریح جسد مسلمان برای تحقیقات و آموزش حتی بنا به وصیت او جایز نیست. پرسش مطرح‌شده از خامنه‌ای از این قرار است: «آیا با وجود امکان استفاده از جسد غیر مسلمان، جایز است برای تحقیقات و آموزش‌های علمی، جسد مسلمان را تشریح‌کنند؟ اگر مسلمانی وصیت کرده باشد که از جسد او برای تحقیقات و آموزش استفاده کنند، چه حکمی دارد؟» او پاسخ داده: «جایز نیست؛ و وصیّت، مجوّز عمل غیر مشروع نمی شود.» نتایج این پاسخ برای آموزش پزشکی در ایران مشخص نیست. علیمحمد علی‌محمدی، متخصص پزشکی قانونی سه سال پیش به اقتصاد آنلاین درباره جسدهای اتاق تشریح گفته بود که «این اجساد عموماً از بین افرادی که قبل از مرگ وصیت کرده اند که جسدشان برای کالبدگشایی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد یا افراد غیرمسلمان یا ناشناس تامین می‌شود و در صورتی که اجساد اهدایی وجود نداشته باشد باید جسد از داخل کشور یا خارج از کشور خریداری شود. همچنین از اجساد مجهول الهویه نیز برای کالبد گشایی استفاده می‌شود و در صورتی که خانواده این اجساد پیدا شوند، چون اجساد بعد از تشریح با رعایت قوانین دفن می‌شوند ، آدرس قبر متوفی به خانواده اعلام می‌شود».