باید برای صداوسیما تسلیتی بفرستیم

مهتاب دهقان_ اعتراف‌گیری از «ستاره‌های اینستا»ابا واکنش‌های فراوان روبرو شده، «اعتراف‌گیری» با شیوه‌های تکراری برای غلبه بر ناهمسازهای اجتماعی و در خدمت گرفتن سرمایه اجتماعی فرد و در نهایت هم درس عبرت دادن با وحشت‌آفرینی.