معلمان در چالش با نابرابری‌های اداری و آموزشی

س. اقبال – آموزش و پرورش در ایران چگونه اداره می‌شود؟ چگونه نظام امتیازوری حکومت در آموزش و پرورش هم بازتاب می‌یابد؟ آموزگاران چه خواسته‌هایی دارند؟