داعش، تازه‌ترین واژه‌یِ زبانِ سرکوب

محمود صباحی- برای چیرگی بر زبان سرکوب پیش از هر چیز باید از قضاوت‌های اخلاق همگانی خلاص شد؛ چندان که بی‌راه نخواهد بود اگر بگویم زبان سرکوب تمام نیروی نفوذ و تأثیر خود را از همین اخلاق همگانی دریافت می‌کند و چه‌بسا زبان اخلاق همگانی همان زبان سرکوب باشد.