یکی از مظاهر آمیختگی «دین و سیاست» در ایران رفتن حج با یارانه دولتی است، امسال با پرداخت یارانه به حاجی‌شوندگان از طریق دادن دلار ۴۰۰۰ تومانی به آنان. این امر باعث انتقاد عمومی شده است، انتقاد در این باره که طبق کدام قانون به حج سوبسید تعلق می‌گیرد. خامنه‌ای امروز در دیدار با کارگزاران حج بدون اشاره به اعتراض عمومی درباره تخصیص دلار ارزان به حجاج، گفت که حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان دادن آمیختگی «دین و سیاست» است. او همچنین گفت که خمینی باعث شد که معنویت حج بالا رود و سفر حجاج اهمیت سیاسی یابد. او ضمن تأکید بر بعد سیاسی سفر حج گفت که «حج واقعی حجی است که از یک طرف همراه با برائت از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینه ساز وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.»