امریکا برای برخی مشتریان نفت ایران «استثناء» قائل می‌شود

امریکا برای آن دسته از مشتریان نفتی که زمان بیشتری برای یافتن منبع جایگزین نفت ایران دارند، معافیت از مجازات نقض تحریم‌ها اعمال خواهد کرد. این معافیت کوتاه مدت است.