سازمان ملل متحد بر اساس پژوهشی که در ۵۲ کشور در مناطق گرمسیر جهان انحام داده به این نتیجه رسیده است که بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر از ساکنان این مناطق وسایل سرمایشی کافی در اختیار ندارند و به همین سبب سلامت آن‌ها در معرض خطر قرار گرفته است. برخی از این مناطق در استان خوزستان ایران واقع شده‌اند. قطعی برق و نبود آب آشامیدنی کافی در برخی شهرها مانند اهواز و خرمشهر و آبادان به این بحران دامن زده است.