اسرائیل در واکنش به اعتراضات فلسطینی‌ها از ورود سوخت به غزه جلوگیری می‌کند

اسرائیل از ورود محموله‌های سوختی به غزه جلوگیری می‌کند و منطقه مجاز ماهیگیری در این باریکه را به نصف کاهش داد.