ایران: از جنگ اقتصادی تا خودکشی ایدئولوژیک؟

داوید ریگوله‌رز − تمام چراغ‌های اقتصادی قرمز‌ اند و به نظر نمی‌رسد هیچ چیز بتواند روند بحران اقتصادی را پس از تحریم‌های آمریکا معکوس کند؛ هیچ چیز مگر خودکشی ایدئولوژیک.