بازگشت مهاجران افغانستانی به دلیل گرانی در ایران

شهزاده سمرقندی – هرچه محرومتر، از گرانی و بیکاری آسیب‌پذیرتر. گروهی از مهاجران افغانستانی از ناچاری تصمیم به بازگشت گرفته‌اند. اما گرانی در ایران باعث گرانی در افغانستان هم شده است.