چهار دهه فراز و نشیب در روابط ایران و اسرائیل

ایرج مصداقی − تنها چیزی که مدنظر رهبران نظام ولایی نبوده منافع ملی مردم ایران است. در این نوشته می‌کوشم از این زاویه نگاهی گذرا به روابط ایران و اسرائیل در ۴۰ سال گذشته و فراز و فرود‌های آن داشته باشم.