وزیر نیروی ایران گفته چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب پساب در ایران تولید می‌شود اما تنها یک چهارم این میزان تصفیه می‌شود. رضا اردکانیان با اشاره به اینکه ایران کشور کم آبی است، مطمئن‌ترین منبع آب در کشور را پساب خوانده و گفته : «تا جمعیت داریم پساب خواهیم داشت و بخش صنعت متوجه شده که هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری مطمئن و با تضمینی است.» از هفت و نیم میلیارد متر مکعب آبی که برای شرب در ایران تولید می‌شود، حدود چهار و نیم میلیارد متر مکعب پساب تولید می‌شود.