نشست اتاق جنگ اقتصادی: حمایت بیشتر از خصوصی‌سازی

تصمیم بر واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های ناتمام دولتی تا یک‌‌دهه از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.