#اعتراضات ـ از میان آنها: نوجوان اهوازی پس از برخورد مأموران با مادر دستفروشش خودسوزی کرد

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که جمعه ششم مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید به‌روز شود.