روند بازگشت پناهجویان سوری از لبنان سرعت می‌گیرد

رئیس اداره کل امنیت عمومی لبنان می‌گوید که بر اساس توافق بیروت و دمشق، «در دوران پیش رو شاهد بازگشت صدها هزار پناهجو از لبنان خواهیم بود».