کارگران افغانستانی در ایران، از بدبخت‌ها تا خوشبخت‌ها

سهراب رضایی − این گزارش میدانی شرحی از وضعیت زندگی کارگران اهل افغانستان در ایران و خانواده آنان است. گفت‌وگوهای بازتاب یافته در گزارش حاصل آمد و شد با مهاجران افغانستانی در سه استان ایران است.