علت غیبت هاشمی شاهرودی «شیمی درمانی» است

غیبت محمود هاشمی شاهرودی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و بیماری او مجدداً خبرساز شده است.  روابط مجمع تشخیص در تماس با خبرگزاری کار ایران گفته او زنده است.