اصلاح قانون تامین اجتماعی: راهکار دولت برای فرار از پرداخت مطالبات

بحران مالی گریبان سازمان تامین اجتماعی را گرفته. دولت و مجلس هم به دنبال تصویب قانونی هستند که این سازمان را مکلف به حذف جریمه ناشی از تاخیر و حق بیمه قراردادها می‌کند.