ترکیه تحریم وزیرانش توسط آمریکا را مداخله در دستگاه قضائی خود خواند

اندرو برانسون، کشیش آمریکایی از سال ۲۰۱۶ در ترکیه در بازداشت است. آمریکا در اعتراض دو وزیر ترکیه را تحریم کرد. ترکیه در پاسخ می‌خواهد تحریم‌های مشابهی علیه آمریکا اعمال کند.